Spedičné a zasílatelské právo

Vyjednání smlouvy o ukončení pracovního poměru
Poradenství ohledně sociálně-právních následků výpovědi (nárok na podporu)

Časově omezený pracovní poměr
Prozkoumání platnosti a zákonnosti časového omezení
Mimosoudní a soudní uplatnění neplatnosti časového omezení
Vyjednání odstupného jako „protiplnění“ za ukončení pracovního poměru


Vyplácení mzdy
Vyplácení mzdy během pracovní neschopnosti (nemoci)


Každý zaměstnanec má nárok na vyplácení mzdy během nemoci po dobu 6 týdnů (42 dní). Tento nárok mají i zaměstanci na poloviční nebo menší uvázek.


Lhůta 6- týdnů počíná běžet dnem začátku pracovní neschopnosti. V případě, že zaměstnanec je pracovně neschopný z důvodu po sobě nasledujících nemocí, má nárok na vyplácení mzdy pro každý jeden případ nemoci po dobu 6 týdnů. To platí i v případě, že další nemoc následuje bezprostředně po prvé nemoci.


Nárok na vyplácení mzdy pro případ nemoci vzniká po uplynutí čtyřech nepřerušených odpracovaných týdnů pracovního poměru. Onemocní-li zaměstnanec v čekací době, obdrží nemocenskou od své zdravotní pojišťovny (§ 3 odstavec 3 EntgFG).

Vyplácení mzdy během dovolené


Zákonní podklad tvoří spolkový zákon o dovolené (Bundesurlaubsgesetz.)

Dle § 11 zákona o dovolené se mzda vyměřuje dle průměrného zárobku, který zaměstanec měl za posledních 13 týdnů před zahájením dovolené s výjimkou mzdy za odpracované přesčasové hodiny, t.z. že tady platí zásada průměrnosti. V praxi to znamená, že se zohledňují poslední 3 odpracované měsíce.


Vyplácení mzdy pro případ zamezení výkonu práce
Každý zaměstnanec má nárok pro případ osobního zamezení možnosti výkonu práce nárok na placené uvolnění, když nemůže nezaviněně z osobních důvodů po přiměřenou dobu vykonávat svou práci (§ 616 BGB).