Smlouva o dílo

Poradenství při iniciování obchodních styků a před uzatvořením smlouvy

Právní poradentví pro společnosti podnikající na území Spolkové Republiky Německo je důležité a nezbytné již v době před uzavřením smlouvy o dílo nebo jiných smluvních kontraktů. Vyhledání právního poradce po uzavření smlouvy nebo až v době, když nastanou právní problémy se smluvním partnerem může mít velice negativní vliv na postavení strany v případném soudním sporu nebo rozdílných názorech smluvních stran ohledně vyložení a provedení jejích práv a povinností. Již uzavřenou smlouvu nelze změnit a veškerá práva a povinnosti stran jsou již pevně stanovené. Jejích změna je téměř nemožná. Svým klientům nabízím právní poradenství od navázání prvního kontaktu až po uplatnění nároků vyplývajících se smlouy mimosoudně i soudní cestou.

Povinnosti u finančního úřadu v Spolkové Republice Německo

Obchodním společnostem i samostačně výdělečným osobám (živnostníkům) náleží zákonní povinnost přihlášení jejích společnosti nebo živnosti na finančím úřadě. Příslušným finančním úřadem pro obchodní společnosti a živnostníky se sídlem v České republice je finanční úřad v Chemniz. Ráda Vám poskytnu právní poradenství a zastupování při přihlášení na finančním úřade a při dalších nevyhnutných právních úkonech vůči těmto úřadům.

Vymáhání neuhrazených pohledávek mimosoudně a žaloba o zaplacení ceny za provedení díla

V případě, že Váš smluvní partner nebude chtít uhradit Vaši pohledávku za provedenou práci nebo za prodej zboží budu ráda jednat za Vás a vymáhat Vaší pohledávku. Nenákladné je vymáhání mimosoudní cestou prostřednictvím vymáhácího dopisu nebo telefonickým kontaktem s druhou smluvní stranou za účelem možné dohody k uspokojení všech smluvních stran. Nemá-li druhá smluvní strana zájem na dohodě, musí se podat žaloba na plnění u příslušného soudu. Soudní příslušnost je dána buď smlouvně, na základě ustanovení ve smlouvě, nebo pro případ, že neexistuje žádné ustanovení, tak dle zákona a to v místě sídla žalovaného nebo v místě plnění smluvné povinnosti.